Versterken van de mentale gezondheid van jongeren.

Bij de Module Studiesucces staan het mentaal welbevinden en de persoonlijke drijfveren van jongeren centraal. Omdat deze factoren de basis vormen voor (gedrags)ontwikkeling en essentiële invloed uitoefenen op het succesvol doorlopen van een studie.

Tijdig bieden van de juiste begeleiding

De Module Studiesucces brengt het mentaal welbevinden en persoonlijke drijfveren van jongeren in kaart. Aan de hand van verschillende wetenschappelijke onderbouwde digitale instrumenten. De uitslagen worden weergegeven in een overzichtelijk interactief dashboard en vertaald naar concrete rapporten. Deze rapporten geven inzicht in de belevingswereld van jongeren. Met als doel het tijdig kunnen bieden van de juiste begeleiding, uitval te voorkomen en het versterken van de mentale gezondheid van jongeren.

Inzicht in de belevingswereld van jongeren

Weten wat er écht speelt, dat staat centraal in de Module Studiesucces. Daarbij wordt verder gekeken dan het zichtbare gedrag. De belevingswereld van jongeren wordt inzichtelijk gemaakt. Zowel interne factoren (denk aan persoonlijkheid en cognitieve capaciteiten) als ook de omgevingsfactoren (denk aan sociale omgeving en beleving ten aanzien van studeren) worden in kaart gebracht. Dit is essentieel, omdat deze factoren de basis vormen voor (gedrags)ontwikkeling en invloed uitoefenen op het succesvol doorlopen van een studie.

Versterken van de mentale gezondheid van jongeren

Bij de Module Studiesucces staan het mentaal welbevinden en de persoonlijke drijfveren van jongeren centraal. Omdat deze factoren de basis vormen voor (gedrags)ontwikkeling en essentiële invloed uitoefenen op het succesvol doorlopen van een studie.

Tijdig bieden van de juiste begeleiding

De Module Studiesucces brengt het mentaal welbevinden en persoonlijke drijfveren van jongeren in kaart. Aan de hand van verschillende wetenschappelijke onderbouwde digitale instrumenten. De uitslagen worden weergegeven in een overzichtelijk interactief dashboard en vertaald naar concrete rapporten. Deze rapporten geven inzicht in de belevingswereld van jongeren. Met als doel het tijdig kunnen bieden van de juiste begeleiding, uitval te voorkomen en het versterken van de mentale gezondheid van jongeren.

Inzicht in de belevingswereld van jongeren

Weten wat er écht speelt, dat staat centraal in de Module Studiesucces. Daarbij wordt verder gekeken dan het zichtbare gedrag. De belevingswereld van jongeren wordt inzichtelijk gemaakt. Zowel interne factoren (denk aan persoonlijkheid en cognitieve capaciteiten) als ook de omgevingsfactoren (denk aan sociale omgeving en beleving ten aanzien van studeren) worden in kaart gebracht. Dit is essentieel, omdat deze factoren de basis vormen voor (gedrags)ontwikkeling en invloed uitoefenen op het succesvol doorlopen van een studie.

Wat houdt de Module Studiesucces in?

In de Module Studiesucces ligt de focus op het versterken van de mentale gezondheid van jongeren. Door als startpunt inzicht te krijgen in persoonsgebonden- en omgevingsgebonden factoren. Vervolgens kan de juiste begeleiding worden geboden, afgestemd op de behoeften van de jongere.

De Module Studiesucces bestaat uit vier instrumenten, welke modulair opgebouwd zijn. De uitkomsten worden zowel tekstueel als grafisch teruggekoppeld, door middel van het interactieve dashboard en concrete rapporten. Zowel de jongere als de begeleider krijgt inzicht in het dashboard en de rapporten. De uitkomsten zijn waardevrij en objectief en stellen altijd het welbevinden van de jongere centraal. Door de modulaire opbouw ontstaat er uiteindelijk een compleet beeld wie de jongere is, wat de jongere nodig heeft en hoe de jongere hierin optimaal begeleid kan worden.

Waarom de Module Studiesucces?

Hoe is de Module Studiesucces opgebouwd?

De Module Studiesucces bestaat uit vier verschillende instrumenten. De basis wordt gevormd door de Signaalkaart Studiesucces. De Signaalkaart brengt het mentaal welbevinden en ondersteuningsbehoeften in kaart. De instrumenten zijn gedurende de gehele studieloopbaan van de jongere onbeperkt in te zetten. Dit maakt dat je als school zelf de regie hebt, om te bepalen wanneer welk instrument opgenomen wordt in de jaarplanning van de jongere.

Waar ga en sta ik voor?
Wat vind ik belangrijk en waar krijg ik energie van?
Wat zijn mijn talenten en waar liggen mijn ontwikkelpunten?

Dit wordt in kaart gebracht met behulp van de Ik-Wijzer.

Door middel van de Ik-Wijzer worden karaktereigenschappen van de jongere in kaart gebracht. De uitslag geeft inzicht in wie de jongere is, wat hem/haar intrinsiek motiveert en wat zijn/haar talenten, valkuilen en leerdoelen zijn. De uitslag geeft tevens informatie over de passende wijze van benaderen en begeleiden. Dat wat de ene jongere immers als prettig ervaart, zal bij de andere jongere juist weerstand oproepen.

Hoe leer ik het makkelijkst?
Wat begrijp ik gemakkelijk en wat vind ik moeilijker om te begrijpen?
Wat heb ik nodig om te kunnen leren?

Dit wordt in kaart gebracht met de Denkstijlentest.

De Denkstijlentest geeft inzicht in het denkvermogen en de denkstijl van een jongere. De Denkstijlentest brengt in kaart welke denkstijl de jongere bij voorkeur aanneemt en hoe goed hij/zij is om verschillende soorten informatie (abstract, numeriek of verbaal) adequaat te verwerken. De uitslag wordt zowel visueel als tekstueel weergegeven. Hierdoor wordt inzicht verkregen in de leerstijl van een jongere, waar mogelijke knelpunten zitten en hoe de begeleider hierop kan anticiperen.

Waar liggen voor mij kansen en wat zijn risico’s?
Wat mag ik allemaal van mezelf, en wat moet ik allemaal?
Waar maak ik mij zorgen over?

Dit wordt in kaart gebracht met de Signaalkaart Studiesucces.

Door middel van de Signaalkaart Studiesucces worden studiesuccesfactoren en het mentaal welbevinden van de jongere in kaart gebracht.  De uitslag geeft inzicht in de persoonlijke kansen en zorgen die een jongere ervaart en geeft een beeld van een mogelijke ondersteuningsbehoefte. Daarbij wordt inzichtelijk hoeveel ontwikkelruimte een jongere ervaart. Oftewel, het mentaal welbevinden wordt in kaart gebracht, wat de basis vormt voor een passende interventie en een eventueel vervolgtraject.

Welke vervolgstudie sluit uiteindelijk het beste aan bij mijn interesses?
Waar liggen mijn kansen en mijn risico’s ten aanzien van studiesucces?
Wat moet er gebeuren zodat de overstap naar mijn vervolgopleiding goed verloopt?

Dit wordt in kaart gebracht met de Signaalkaart Overstap.

De Signaalkaart Overstap brengt naast de studie-interesses ook studiesucceswaarden in kaart. De uitslag geeft zowel de jongere als begeleider informatie over kansen en risico’s ten aanzien van studiesucces in de toekomst. Daarbij worden de ondersteuningsbehoeften in kaart gebracht, waarmee inzichtelijk wordt gemaakt waar op ingezet moet worden om de jongere te faciliteren in het succesvol afronden van zijn studie. Gecombineerd met het inzicht in persoonlijkheid, wordt de jongere toegerust om eigenaar te zijn van zijn/haar verdere studieloopbaan.

EduSignals, leerlijn voor de module Studiesucces

De Module Studiesucces in een leerlijn

Wil je weten hoe de instrumenten van de module Studiesucces effectief ingezet kunnen worden in een leerlijn? Download dan hier een gratis voorbeeld.